Pravila in pogoji nagradne igre MARS nagrajuje

 1. Organizator nagradne igre 

1.1. INFUZIJA, komunikativne kreacije d.o.o., Depala vas 42C, 1230 Domžale, MŠ: 1813404000 (v nadaljevanju: organizator), organizira nagradno igro »MARS nagrajuje« (v nadaljevanju: nagradna igra). 

1.2. S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. 

2. Časovni potek nagradne igre 

2.1. Nagradna igra traja od 5.10.2018 do vključno 5.11.2018 in se organizira in izvaja v vseh trgovinah Mercator na področju Republike Slovenije. 

2.2. Organizator ima pravico do spremembe časovnice nagradne igre. 

3. Namen nagradne igre 

3.1. Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovne znamke in izdelkov podjetja MARS®. Vse pravice pridržane. 

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

4.1. Splošno 

4.1.1. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre. 

4.1.2. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve. 

4.1.3. Na voljo sta dva načina sodelovanja v nagradni igri (oba načina štejeta kot prijava v nagradni igri): 

– s poslanim SMS sporočilom s številko kupona na računu, na katerem je razviden nakup vsaj enega izdelka podjetja Mars (Sheba, Cesar, Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Frolic, Dreamies, Chappi, Kitekat, Catsan, Orbit, Airwaves, 5gum, Hubba Bubba, Wrigley, Skittles, M&M, Snickers, Twix, Mars, Milky way, Bounty) oziroma 

– s poslano zgodbo z naslovom »Moj najljubši MARS izdelek« po pošti na naslov nagradne igre: MARS NAGRAJUJE, p.p.133, 1236 Trzin. 

4.1.4. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja ter se zaveže sodelovati pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. 

4.1.5. Nagrajenci nagradne igre bodo določeni z metodo žreba. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno poslana SMS sporočila.  

4.1.6. Osebni podatki, ki se zbirajo v tej nagradni igri so: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka ter davčna številka. 

4.1.8. Udeleženci v tej nagradni igri se s prijavo v nagradno igro strinjajo z javno objavo osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja). 

4.1.9. Stroške sodelovanja (kot npr. stroške pošiljanja SMS sporočila, stroške prenosa podatkov, poštnina, ipd.) nosijo udeleženci nagradne igre. Poslano pošiljko z zgodbo, ki ne bo odpravljena z znamko oziroma, ki bo odpremljena za napačno znamko, oziroma ki bo nepravilno poslana, bo organizator razglasil za neveljavno. Poslana pošiljka, ob prevzemu katere bo moral organizator plačati oziroma doplačati poštnino, je neveljavna. Odločitev o razglasitvi pošiljke (in s tem prijave v nagradno igro) za neveljavno je diskrecijska pravica organizatorja in je dokončna. 

4.2. Sodelovanje v nagradni igri s poslanim SMS sporočilom s številko kupona na računu, na katerem je razviden nakup vsaj enega izdelka podjetja Mars (Sheba, Cesar, Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Frolic, Dreamies, Chappi, Kitekat, Catsan, Orbit, Airwaves, 5gum, Hubba Bubba, Wrigley, Skittles, M&M, Snickers, Twix, Mars, Milky way, Bounty): 

4.2.1. V nagradni igri lahko sodeluje posameznik, ki v času trajanja nagradne igre na številko 3131 pošlje SMS s ključno besedo MARS in s številko kupona na računu, na katerem je razviden nakup vsaj enega izdelka podjetja Mars (Sheba, Cesar, Pedigree, Whiskas, Perfect Fit, Frolic, Dreamies, Chappi, Kitekat, Catsan, Orbit, Airwaves, 5gum, Hubba Bubba, Wrigley, Skittles, M&M, Snickers, Twix, Mars, Milky way, Bounty) – primer: »MARS 1505DX99AX8«. 

4.2.2. S poslanim SMS sporočilom posameznik soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja. Cena poslanega SMS sporočila se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika telekomunikacijskih storitev (npr. Telekom, A1, Telemach, T2, itd.). S poslanim SMS sporočilom posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslanega sporočila (4.2.1.), pošlje povratno sporočilo o sodelovanju v nagradni igri. Vsa povratna sporočila so brezplačna. S poslanim SMS sporočilom posameznik ne bo včlanjen v kakršenkoli SMS klub. 

4.2.3. Vsak posamezni kupon se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je kupon z isto številko ponovno poslan z SMS sporočilom s strani iste ali druge osebe, se SMS sporočilo razglasi za neveljavnega. Odločitev o razglasitvi SMS sporočila za neveljavnega je diskrecijska pravica organizatorja in je dokončna. 

4.2.4. Če v SMS-u ni navedena številka kupona ali ključna beseda MARS, SMS ne bo vključen v žrebanje. 

4.2.5. Vsa pravilno poslana SMS sporočila bodo vključena v žrebanje. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri.  

4.3. Sodelovanje v nagradni igri s poslano zgodbo z naslovom »Moj najljubši MARS izdelek«: 

4.3.1. V nagradni igri lahko sodeluje posameznik, ki v času trajanja nagradne igre po pošti pravilno pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moj najljubši MARS izdelek« (v nadaljevanju: zgodba) in veljavno telefonsko številko, vse na naslov nagradne igre: »MARS nagrajuje«, p.p.133, 1236 Trzin. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. 

4.3.2. Vse pravilno poslane pošiljke, ki bodo vsebovale zgodbo in ki jih bo organizator pravočasno prejel, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe (4.3.1.), telefonsko številko pošlje SMS sporočilo o sodelovanju v nagradni igri. Vsa povratna sporočila so brezplačna. S poslanim SMS sporočilom posameznik ne bo včlanjen v kakršenkoli SMS klub. 

4.3.3. Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni zapisana telefonska številka udeleženca oziroma če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali večih oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Odločitev o razglasitvi prijave v nagradno igro za neveljavno je diskrecijska pravica organizatorja in je dokončna. 

4.3.4. Organizator razglasi prijavo (na način iz 4.3. točke) za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. 

4.3.5. Vse pravilno poslane pošiljke na način opisan v točki 4.3.1. bodo vključene v žrebanje. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri. 

4.4. Ostali pogoji sodelovanja v nagradni igri: 

4.4.1. V nagradni igri bodo upoštevana: 

– SMS sporočila (točka 4.2.), ki bodo poslana na številko 3131 v času od 00.00.00 ure dne 5.10.2018 do vključno 23.59:59 ure dne 5.11.2018 in 

– vse pošiljke (točka 4.3.), ki bodo prispele v poštni predal organizatorja v času od 5.10.2018 do vključno 5.11.2018. Pošiljke, ki bodo prispele v poštni predal organizatorja po 5.11.2018, ne bodo vključene v žrebanje. 

4.4.2. S prijavo v nagradno igro (z eno izmed možnosti iz 4.2. oziroma 4.3. točke teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi pravili. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila te nagradne igre. 

4.5. Omejitve sodelovanja 

4.5.1. Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse fizične in pravne osebe ali zaposleni v teh pravnih osebah, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.  

5. Seznam nagrad (nagradni sklad): 

5.1. Nagradni sklad vsebuje oziroma obsega: 

– 5 x Mercator darilna kartica v vrednosti 2.000,00 EUR. 

5.2. Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 10.000,00 EUR. 

5.3. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične. 

6. Žrebanje nagrajencev 

6.1. Žrebanje nagrajencev bo dne 6.11.2018. Skupaj bo izžrebanih 5 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev. 

6.2. Žrebanje bo izvedeno elektronsko na sedežu organizatorja, v prisotnosti tričlanske komisije. Žrebanje ne bo javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad. 

6.3. O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča. 

6.4. Nagrade bodo podeljene pod pogoji določenimi s temi pravili. 

6.5. Vsak posameznik lahko osvoji le eno izmed nagrad oziroma ja lahko izžreban le enkrat. 

7. Objava nagrajencev 

7.1. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.orbit.si, v e-poštnih sporočilih nagradne igre, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine. 

7.2. Podatki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.orbit.si, najkasneje v roku 10 dni po izvedenem žrebanju. 

8. Splošno o nagradah in nagrajencih 

8.1. Organizator bo preveril, če so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili oziroma pogoji. 

8.2. Organizator oziroma podeljevalec nagrade ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku (10 dni) posreduje podatke potrebne za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, ali da posreduje nepopolne podatke, izgubi pravico do nagrade. O tem bodo nagrajenci pozvani s strani organizatorja preko telefona, najkasneje v roku 10 dni po objavi nagrajencev, in sicer na telefonsko številko, iz katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko kupona oziroma na telefonsko številko, ki ji bila poslana skupaj z zgodbo. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo organizatorja ne bo odzval v roku navedenem v obvestilu, ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri, izgubi pravico do nagrade. 

8.3. Nagrajencem bodo nagrade poslane po pošti. Strošek dostave po pošti bo plačal organizator nagradne igre. Če nagrajenec ne prevzame poštne pošiljke ali se le-ta vrne organizatorju, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. 

8.4. Udeleženci nagradne igre so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Stroške od podeljene nagrade v višini akontacije dohodnine, ki jo mora, v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2, odvesti organizator, za nagrajenca/davčnega zavezanca, plača organizator kot podeljevalec nagrade. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in kopijo davčne številke ter navesti davčni urad, in sicer najkasneje v roku določenem v obvestilu o nagradi. 

8.5. Če nagrajenec organizatorju podatkov iz točke 8.3., 8.4. in 8.5. ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravilni ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. 

8.6. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade (tudi v naslednjih primerih): 

− če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 

− če se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja, 

− če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogojev, določenih v teh pravilih, oziroma da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili, 

− če se tudi po obvestilu nagrajencem nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradne igre. 

8.7. Z oddajo pošiljke z nagrado priporočeno po pošti prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca. 

8.8. Nagrajenci se izrecno strinjajo in pristajajo na to, da bodo nagrade – darilne kartice Mercator koristili skladno s Splošnimi določili poslovanja Mercator (Darilna kartica Mercator), ki so objavljena na: https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/ponudba-in-storitve/darilna-kartica/darilna-kartica-mercator-splosna-dolocila-poslovanja/. 

8.9. V primeru naknadne izključitve nagrajenca iz sodelovanja v nagradni igri, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada oziroma se od nagrajenca zahteva nazaj že izročena nagrada. V primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z nagrado, lahko organizator od navedene osebe zahteva znesek v višini vrednosti nagrade.  

9. Izjava o avtorskem delu: 

9.1. Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka 4.3.) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. 

9.2. Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe. 

9.3. Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal. 

9.4. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice. 

10. Druge določbe 

10.1. Organizator ne odgovarja za sodelovanje udeležencev v nagradni igri z nepopolnimi ali z napačnimi podatki. 

10.2. Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oziroma, ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. 

10.3. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletne strani www.orbit.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. 

10.4. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal preko spletne strani www.orbit.si. 

10.5. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence. 

10.6. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov, težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi kakršnihkoli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre. 

10.7. Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu orbit@infuzija.si.  

10.8. Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. 

11. Uporaba in varovanje osebnih podatkov 

11.1. Udeleženci v nagradni igri organizatorju dovoljujejo, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z zakonom s področja varstva osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. 

11.2. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih. 

11.3. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z zakonom s področja varstva osebnih podatkov in z zakonom s področja elektronskih komunikacij. 

11.4. Udeleženci v nagradni igri izrecno dovoljujejo, da organizator INFUZIJA, komunikativne kreacije d.o.o., Depala vas 42C, 1230 Domžale, vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki (osebno ime, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko in elektronski naslov), ki jih je pridobil skladno s Pravili oziroma pogoji nagradne igre »MARS nagrajuje«, ki so objavljeni na spletni strani www.orbit.si. 

11.5. Udeleženci v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene: 

– izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; 

– obveščanje o rezultatu žrebanja nagrajencev; 

– objava imen in priimkov in kraja bivanja nagrajencev na spletni strani www.orbit.si. 

11.6. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. 

11.7. Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani udeležencev oziroma do zaključka nagradne igre oziroma do podelitve nagrad. Po tem upravljavec osebne podatke izbriše. 

11.8. Upravljavec osebnih podatkov mora udeležencu na njegovo zahtevo: 

– potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; 

– omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje; 

– posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj; 

– dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov; 

– izbrisati osebne podatke iz baze podatkov. 

12. Preklic sodelovanja 

12.1. Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: orbit@infuzija.si.  

V sporočilu mora navesti telefonsko številko, iz katere je bil poslan SMS za sodelovanje v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi iz nagradne igre. 

13. Reševanje pritožb 

13.1. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja organizator, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Razlaga organizatorja je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba. 

13.2. Morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

14. Objava, veljavnost pravil 

14.1. Ta pravila pričnejo veljati z dnem javne objave. Objavljena so na spletni strani www.orbit.si. 

Datum objave pravil: 4.10.2018 

Organizator: 

INFUZIJA d.o.o. 

 

« Nazaj na seznam prispevkov