Pravila in pogoji nagradne gre »ČAS DA ZABLESTIŠ«

 1. Organizator 

1.1. INFUZIJA, komunikativne kreacije d.o.o., Depala vas 42C, 1230 Domžale (v nadaljevanju: organizator), organizira akcijo »ČAS DA ZABLESTIŠ« (v nadaljevanju: nagradna igra). 

1.2. S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri. 

2. Časovni potek 

2.1. Nagradna igra traja od 1.5.2018 do 15.6.2018 in se organizira in izvaja na področju Republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 16 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki na način opisan pod točko 4.3. sodelujejo v nagradni igri. Mladoletne osebe (od 16 do 18 let) lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. 

2.2. Organizator ima pravico do spremembe časovnice akcije. 

3. Namen 

3.1. Namen nagradne igre je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovne znamke ORBIT. Vse pravice pridržane. 

4. Pogoji sodelovanja 

4.1. Splošno 

4.1.1. V akciji lahko sodeluje posameznik, ki v času trajanja nagradne igre kupi »Čas da zablestiš« trojno Orbit pakiranje, v katerem je nagradna kartica s sivim poljem s pripisom »popraskaj in zadeni« pod katerim se skriva podatek ali je osvojil nagrado ali ne in črtna koda. 

4.1.2. Z nakupom »Čas da zablestiš« trojnega Orbit pakiranja vsak kupec soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja in se zaveže sodelovati pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. 

4.2. Nagrade 

4.2.1. V nagradni igri bo podarjenih skupaj 150 daril oziroma nagrad, in sicer: 

– 120 x vstopnic za VIP akustični koncert z BQL – vrednost posamezne nagrade je 15,00 EUR (z DDV), 

– 15 x dan na Radiu 1 – vrednost posamezne nagrade je 30,00 EUR (z DDV) in 

– 15 x kosilo z Niko Zorjan – vrednost posamezne nagrade je 40,00 EUR (z DDV). 

4.2.2. Nagrade se podelijo pod pogoji določenimi s temi pravili. Skupna vrednost vseh nagrad, ki bodo podarjene, znaša 2.850,00 EUR (z DDV). 

4.2.3. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo darilo, drugo blago ali drugo storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične. 

4.3. Potek sodelovanja v nagradni igri: 

4.3.1. Kupec z odstranitvijo sivega polja na nagradni kartici, ki je bila priložena posebnem »Čas da zablestiš« trojnem Orbit pakiranju, ugotovi ali je prejel nagrado oziroma darilo. 

4.3.2. Če je na nagradni kartici zapisano »VEČ SREČE PRIHODNJIČ«, ni prejel darila oziroma nagrade. 2 

4.3.3. Če je na nagradni kartici zapisano »DAN NA RADIU 1«, prejme darilo – obisk in ogled radijske postaje Radio 1. 

4.3.4. Če je na nagradni kartici zapisano »VSTOPNICA ZA VIP AKUSTIČNI KONCERT Z BQL«, prejme darilo – vstopnico za VIP akustični koncert z BQL. 

4.3.5. Če je na nagradni kartici zapisano »KOSILO Z NIKO ZORJAN«, prejme darilo – kosilo z Niko Zorjan. 

4.3.6. Dobitnik nagrade (4.3.3., 4.3.4. in 4.3.5.) za prevzem nagrade pošlje najkasneje do vključno 20.6.2018 fotografijo nagradne kartice skupaj s svojimi kontaktnimi podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka) na e-mail: orbit@infuzija.si. Če je nagrajenec mladoletna oseba (16 do 18 let) mora priložiti tudi pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. S povratnim e-mailom bo prejel vse informacije o prevzemu oziroma koriščenju posamezne nagrade. 

4.3.7. Če se nagrajenec ne ravna po navodilih organizatorja v zvezi s prevzemom oziroma koriščenjem nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. 

4.3.8. Če je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu. 

5. Splošno 

5.1. Organizator bo preverjal, če so kupci sodelovali v skladu s temi pravili in pogoji. 

5.2. Kupec lahko kupi več »Čas da zablestiš« trojnih Orbit pakiranj, v katerem je nagradna kartica in lahko tako prejme tudi več nagrad. 

5.3. Pri darilih do vrednosti 42,00 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost darila pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika (tretji odstavek 108. člena ZDoh-2). 

6. Druge določbe: 

6.1. Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi akcije, ne odgovarjajo za neprevzem ali nekoriščenje nagrade, za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oziroma, ki bi izvirala iz koriščenja nagrade. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad. 

6.2. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove akcijo. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletne strani: www.orbit.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. 

6.3. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah in novostih akcije bo organizator udeležence obveščal na spletne strani: www.orbit.si. 

6.4. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence. 

6.5. Udeležencem nagradne sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu orbit@infuzija.si. 

7. Varstvo osebnih podatkov 

7.1. S posredovanjem osebnih podatkov v e-mailu (pod točko 4.3.5.) udeleženec izrecno izjavlja, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre »ČAS DA ZABLESTIŠ« ter se izrecno strinja, da organizator Infuzija d.o.o., Depala as 42C, 1230 Domžale, MŠ: 1813404000, za potrebe izvedbe nagradne igre zbira in obdeluje posredovane osebne podatke (ime, priimek, naslov in telefonsko številko). 3 

7.2. Udeleženec je seznanjen s tem, da se bodo osebni podatki obdelovali izključno s strani organizatorja nagradne igre, k čemur podaja svoje izrecno soglasje. Soglaša, da organizator osebne podatke obdeluje za naslednje namene: a.) izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; b.) obveščanje o rezultatu žrebanja nagrajencev; c.) objava imen in priimkov in kraja bivanja nagrajencev na spletni strani nagradne igre: www.orbit.si. 

7.3. Udeleženec je nadalje še seznanjen je, da lahko kadarkoli zahteva vpogled, popravek, blokiranje, izbris, omejitev prenosa osebnih podatkov oziroma da lahko podano privolitev kadarkoli prekliče z e-mailom na naslov: orbit@infuzija.si. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo nagradne igre. Po tem času jih bo organizator trajno izbrisal. 

8. Reševanje pritožb 

8.1. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja organizator, ki skrbi tudi za izvedbo akcije in nadzira njen potek. Razlaga organizatorja je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba. 

8.2. Morebitne spore, nastale iz naslova akcije, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

9. Objava pravil 

9.1. Ta pravila pričnejo veljati z dnem javne objave. Objavljena so na spletni strani: www.orbit.si. 

Datum objave pravil: 30.4.2018 

Organizator: 

INFUZIJA d.o.o. 

 

« Nazaj na seznam prispevkov